Regulamin

?
?
Login
?
Haslo
?
Powtórz hasło
?
?
ab?
Brak zalogowanego użytkownika
Przedstawiona tutaj zagadka stanowi zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem.

Musisz uzupełnić zdanie, wpisując w polu tekstowym brakujące słowo lub słowa. Otrzymasz wtedy takie zdanie jak np.: "Starszy jest Józef", "Młodszy jest Mirosław", "Piłka jest w ogrodzie", "Teczka znajduje się w biurze", itp.

Marceli jest gołowąsem.
Wiktor jest spierniczały.
Marceli jest w pokoiku.
Wiktor jest nad rzeką.
Marceli upuścił cukierek.

Cukierek jest

Po uzupełnieniu zdania wciśnij "Zarejestruj"
x

Regulamin platformy Niezbędnik Nauczyciela

Prosimy o uważne zapoznanie się z umieszczonymi tutaj informacjami, przed rozpoczęciem korzystania z oferowanych przez nas usług. Jeżeli nie zgadzasz się na nasze warunki, nie rejestruj się i nie korzystaj z naszych usług.

§ 1. Definicje

 1. Serwis - platforma internetowa o nazwie Niezbędnik Nauczyciela, dostępna pod adresem http://niezbednik-nauczyciela.pl.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z serwisu.
 3. Właścicielem serwisu jest Elżbieta Kańczugowska. Kontakt jest możliwy poprzez panel lub e-mailem niezbednik-nauczyciela@gmail.com.
 4. Administratorem serwisu jest Józef Kańczugowski. Kontakt jest możliwy poprzez panel lub e-mailem niezbednik-nauczyciela@gmail.com.
 5. Login, hasło — unikalne ciągi znaków literowych i cyfrowych wybranych przez użytkownika podczas rejestracji w serwisie, wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika i zabezpieczenia dostępu do konta.
 6. Konto — zbiór zasobów i uprawnień w ramach platformy przypisanych konkretnemu użytkownikowi. Dostęp do konta wymaga autoryzacji polegającej na podaniu hasła.
 7. Treści, zasoby, materiały - wszelkiego rodzaju dane, informacje, dokumenty, pliki, wytwarzane za pomocą narzędzi serwisu lub dostarczane do serwisu w postaci cyfrowej, przy czym zasób powinien być rozumiany jako treści przypisane do konta użytkownika.
 8. Nazwy tutaj zdefiniowane, pisane są dalej czcionką pochyloną.

§ 2. Konto użytkownika

 1. Użytkownikiem serwisu może zostać jedynie osoba fizyczna. Osoby fizycznie, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą zostać użytkownikiem serwisu pod warunkiem, że uzyskają i przedstawią zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z zasobów serwisu wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail niezbednik-nauczyciela@gmail.com.
 2. Zarejestrowanie i założenie kontaserwisie jest bezpłatne i umożliwia korzystanie z wybranych treści i narzędzi edukacyjnych serwisu przez 30 dni. Po upływie tego okresu, dalsze korzystanie z serwisu jest możliwe po dokonaniu opłaty opisanej w dalszej częsci regulaminu.
 3. Korzystając z danego komputera można założyć tylko jedno konto.
 4. Unikalny login nie może być słowem wulgarnym, powszechnie odbieranym jako obraźliwe i nie może godzić w niczyje dobre imię. Zabronione jest używanie jako loginu adresu strony internetowej, zastrzeżonych nazw własnych, znaków towarowych czy też nazw naruszających prawa osób trzecich. Login jest widoczny dla wszystkich użytkowników serwisu i nie powinien zawierać żadnych danych osobowych.
 5. Zakładając kontoserwisie, użytkownik zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania poufnych danych, w tym hasła dostępu do serwisu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących powodować destabilizację działania serwisu lub mogących utrudniać korzystanie z usług przez innych użytkowników.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów i treści, do których nie ma uprawnień.
 8. Każdy użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i usunąć założone konto. W takim przypadku, użytkownik traci prawo do korzystania z usług serwisu dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
 9. Administrator może zablokować lub usunąć publikowane treści jak również konta użytkowników, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu.
 10. Użytkownikwłaściciel ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe założenie i korzystanie z konta w zakresach opisanych w dalszej części regulaminu.

§ 3. Polityka prywatności, ochrona danych osobowych

 1. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 2. W związku z powyższym, informujemy, że nasz serwis nie korzysta z żadnych Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz takie dane publikować (np. w blogu, publikacjach, itp.), to jest to wyłącznie Twoja decyzja.
 3. Serwis posługuje się plikami cookies (niewielkimi informacjami zapisywanymi w Twoim komputerze), ale dane te są związane tylko z prawidłowym działaniem witryny.

§ 4. Publikowanie w serwisie

 1. W celu zapewnienia wysokiej jakości materiałów i wiadomości publikowanych w serwisie, administrator zastrzega sobie prawo do merytorycznej kontroli udostępnianych zasobów.
 2. Nie wolno publikować materiałów i wypowiedzi sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujących używki lub przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
 3. W przypadku stwierdzenia zaistnienia w serwisie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem, użytkownicy powinni powiadomić o tym fakcie admistratora, który podejmie niezwłoczne działania w celu wyjaśnienia pochodzenia tych treści, zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły.
 4. Materiały niezgodne z regulaminem będą usuwane, administrator może usunąć użytkownika, publikującego takie materiały.
 5. Publikowane mogą być wyłącznie treści, które w całości są dziełem użytkownika lub do których użytkownik posiada odpowiednie zgody, zezwolenia, autorskie prawa majątkowe lub odpowiednią licencję.
 6. Wszelkie materiały opublikowane w serwisie można kopiować, przechowywać, drukować oraz dokonywać zmian, ale tylko na użytek szeroko pojętego nauczania (zajęcia w szkołach, uczelniach, kursy, szkolenia, itp.) oraz kiedy autor publikacji nie narzuci ograniczeń licencyjnych.
 7. Użytkownikwłaściciel ponoszą odpowiedzialność za publikacje dokonywane w serwisie w zakresach opisanych w dalszej części regulaminu.

§ 5. Opłaty

 1. Podstawą naliczania opłat jest stawka 9 zł/miesiąc. Możesz wpłacić dowolną kwotę, ponieważ zawsze jest ona przeliczana na opłatę dzienną: 9 zł / 30 dni = 0.3 zł/dzień = 30 groszy/dzień. Tak więc na przykład po wpłaceniu kwoty 40 zł, możesz korzystać z serwisu przez 133 dni. Stan Twojego konta jest zawsze pokazywany w dniach, które masz jeszcze do dyspozycji. Nie musisz czekać do momentu, kiedy liczba ta wyniesie zero, kolejna wpłata powiększy aktualny, liczony w dniach, stan Twojego konta.
 2. Jeżeli przestaniesz korzystać z serwisu przez dłuższy okres, to stan Twojego konta może się zmniejszyć do zera, ale nie do wartości ujemnych. Inaczej mówiąc, nawet po długim okresie niepłacenia zaczynasz od początku, a więc wpłacając wtedy przykładową kwotę 40 zł, możesz 133 dni korzystać z serwisu.
 3. Opłaty dokonasz poprzez system PayPal. Nie ponosisz z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.
 4. Pamiętaj, że brak Twojej aktywności, przy jednoczesnym braku opłat przez okres 365 dni, spowoduje usunięcie Twojego konta.
 5. Usunięcie konta użytkownika przez administratora, nie oznacza usunięcia wszystkich zasobów użytkownika. W części lub w całości, za decyzją administratora, mogą być pozostawione w serwisie. Zostaną wtedy przypisane kontu "Anonim".
 6. Usunięcie konta przez użytkownika jak również przez administratora nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat czy zwrotów pieniężnych - tak ze strony użytkownika jak i administratora.
 7. Właściciel serwisu zasrzega sobie prawo do zmian wysokości opłat, sposobu ich naliczania oraz sposobów płacenia.

§ 6. Odpowiedzialności

 1. Właściciel nie gwarantuje, że serwis będzie zawsze działać prawidłowo i nieprzerwanie, ani że jakiekolwiek usterki będą od razu eliminowane, przy czym właściciel dołoży starań, aby usterki były eliminowane niezwłocznie.
 2. Właściciel nie gwarantuje, że korzystanie z serwisu przez użytkownika doprowadzi do uzyskania oczekiwanych przez niego rezultatów.
 3. Właściciel oświadcza, że dołoży wszelkich starań w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia systemu informatycznego serwisu, jednak nie gwarantuje, że dane pobrane z serwisu będą wolne od wirusów, robaków, botów, innego złośliwego oprogramowania lub elementów niepożądanych, czy szkodliwych.
 4. Właściciel nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych, zawierających jakiekolwiek treści czy zasoby, zamieszczone w serwisie. Właściciel co pewien czas sporządza kopie serwisu, ale nie może zagwarantować odzyskanie zasobów umieszczanych w serwisie po wykonaniu ostatniej kopii.
 5. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa wyłączona zostaje odpowiedzialność właściciela za:
  1. 1) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu;
  2. 2) jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego przygotowania zasobów lub ich publikowania;
  3. 3) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego użytkownika;
  4. 4) udostępnienie hasła i danych do logowania osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności za ich udostępnienie organom ścigania;
  5. 5) informacje pobrane przez użytkownika z Internetu lub innych źródeł oraz za skutki ich wykorzystania przez użytkownika;
  6. 6) usunięcie przez właściciela zasobów lub zablokowanie konta w wyniku naruszenia regulaminu lub praw osób trzecich dokonanego przez użytkownika;
  7. 7) działania użytkownika niezgodne z prawem i niniejszym regulaminem, w szczególności za naruszenie praw autorskich osób trzecich lub polegające na zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych;
  8. 8) problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych dla użytkownika;
 6. W zakresie dopuszczonym przez prawo właściciel zastrzega sobie prawo do:
  1. 1) okresowego wyłączania serwisu w celach konserwacyjnych lub naprawczych za uprzednim powiadomieniem zamieszczonym w serwisie lub bez takiego powiadomienia w przypadkach nagłych awarii;
  2. 2) natychmiastowego zablokowania dostępu do zasobów danego użytkownika w wypadku stwierdzenia naruszenia przez niego regulaminu;
  3. 3) natychmiastowego zablokowania lub usunięcia konta danego użytkownika w wypadku stwierdzenia naruszenia przez niego regulaminu;
  4. 4) przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w serwisie na inny podmiot.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby:
  1. 1) zachwiać pracę lub przeciążyć infrastrukturę systemu informatycznego serwisu;
  2. 2) prowadzić do zakłócenia prawidłowego działania serwisu lub mieć negatywny wpływ na korzystanie z serwisu przez innych użytkowników;
  3. 3) prowadzić do naruszenia zabezpieczeń bądź mechanizmów uwierzytelniania stosowanych w systemie informatycznym serwisu;
  4. 4) mieć na celu uzyskanie nieautoryzowanych informacji o innych użytkownikach lub osobach trzecich, w tym działań mogących doprowadzić do naruszenia dóbr, prywatności innych użytkowników lub osób trzecich oraz ogólnie przyjętych norm społecznych lub przepisów prawa;
 8. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązującego prawa użytkownikowi zabrania się:
  1. 1) rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu zasobów, które naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich;
  2. 2) umieszczania zasobów zawierających treści niezgodne z prawem, a w szczególności zwierających treści pornograficzne, z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz zamieszczania wszelkich podobnych w treści i działaniu zasobów;
  3. 3) umieszczania treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zakazane przez prawo ideologie;
  4. 4) umieszczania treści naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne jak również treści wulgarnych lub drastycznych;
  5. 5) zakładania kont i umieszczania zasobów o nazwach naruszających przepisy prawa, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za wulgarne, obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje;
  6. 6) podejmowania działań mających na celu uzyskanie haseł do kont innych użytkowników;
  7. 7) obciążania serwera obsługującego serwis poprzez nadmierne wytwarzanie ruchu na koncie lub inne czynności wykraczające poza ramy rozsądnego użycia konta;
  8. 8) publikowania nieautoryzowanych informacji komercyjnych (np. spamu);
  9. 9) zbierania danych użytkowników oraz w innych formach uzyskiwania dostępu do serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, pająków, robotów lub programów kopiujących);
  10. 10) przesyłania wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju;
  11. 11) atakowania, zastraszania, mobingu i nękania innych użytkowników;
  12. 12) odpłatnego przenoszenia oraz odpłatnego udostępniania części lub całości konta w jakiejkolwiek formie;
  13. 13) umieszczanie w serwisie przez użytkownika treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób.
 9. Pełną odpowiedzialność za treść zasobów tworzonych, zamieszczanych, kopiowanych na konto użytkownika oraz publikowanych przez użytkownika ponosi wyłącznie użytkownik. Użytkownik może zamieszczać w serwisie wyłącznie treści, które nie naruszają praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich lub do których użytkownik posiada prawa autorskie lub licencję.
 10. Użytkownik umieszczając treści, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym lub odpowiednią licencją, obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania zasobów w sieci Internet, oraz z prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.
 11. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu zasobów, które naruszają przepisy prawa, prawa osób trzecich lub niniejszy regulamin. Właściciel nie zapewnia zgodności z prawem przygotowanych przez użytkownika zasobów ani nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdyby przygotowane zasoby naruszały prawa osób trzecich. Właściciel oświadcza, iż może nie mieć możliwości zweryfikowania zgodności z przepisami prawa zamieszczanych treści z uwagi, iż materiały te mogą za pomocą linków, odnosić się do do różnych stron WWW.
 12. Właściciel nie ingeruje samoczynnie w publikowane treści, chyba że wykryje ich niezgodność z przepisami prawa lub prawami osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez uprawnionego użytkownika lub uprawnioną osobę trzecią naruszenia przepisów prawa przez danego użytkownika, właściciel podejmie działania mające na celu wyjaśnienie przedmiotowego nadużycia. Właściciel jest uprawniony do usunięcia zgłoszonego zasobu, a nawet do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika.
 13. W przypadku gdy Właściciel nabierze podejrzeń lub osoba trzecia zgłosi właścicielowi uzasadnione zawiadomienie co do naruszenia jej praw zawartych, administrator może usunąć podejrzany zasób i wezwać użytkownika poprzez panel kontaktowy, do złożenia wyjaśnień w zakresie zawiadomienia o naruszeniu prawa przez tego użytkownika. Jeżeli użytkownik naruszył prawa osoby trzeciej i nie posiada praw do zasobu lub jego części, administrator może usunąć ten zasóbkonta użytkownika, jak również może usunąć konto użytkownika. Powyższe nie zwalnia użytkownika z ewentualnej odpowiedzialności za bezprawne rozpowszechnianie zasobu. Ponowne umieszczenie lub próba ponownego umieszczenia usuniętego zasobu stanowić będzie rażące naruszenie regulaminu, co nie wyklucza odpowiedzialności cywilnej i karnej użytkownika w związku z bezprawnym rozpowszechnianiem Zasobów.
 14. Użytkownik, który uzyskuje dostęp do serwisu i korzysta z jego usług i funkcjonalności spoza Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany do przestrzegania właściwego dla niego prawa.

§ 7. Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu

W przypadku łamania przez użytkownika regulaminu administrator może:

 1. Wysłać ostrzeżenie do użytkownika poprzez panel kontaktowy.
 2. Zblokować publikację użytkownika. W takim przypadku materiał tej publikacji będzie dostępny tylko dla tego użytkownika. Użytkownik otrzyma poprzez panel kontaktowy uzasadnienie tego kroku. Jeżeli użytkownik usunie przyczynę blokady, może powiadomić administratora, który zdejmie blokadę.
 3. Zablokować poszczególne kategorie publikacji (np. testy, blog, itd.). W takim przypadku wszystkie materiały użytkownika w zakresie tej kategorii będą dostępne tylko dla tego użytkownika. Użytkownik otrzyma poprzez panel kontaktowy uzasadnienie tego kroku. Jeżeli użytkownik usunie przyczynę blokady, może powiadomić administratora, który zdejmie blokadę.
 4. Zblokować konto użytkownika. W takim przypadku wszystkie materiały użytkownika będą dostępne tylko dla tego użytkownika. Użytkownik otrzyma poprzez panel kontaktowy uzasadnienie tego kroku. Zablokowany użytkownik nie może tworzyć nowych zasobów, może natomiast (a w zasadzie powinien) usunąć przyczynę blokady. Po usunięciu przyczyny blokady, jeżeli użytkownik jest zainteresowany dalszym korzystaniem z serwisu, powinien powiadomić administratora, który zdejmie blokadę. Jeżeli użytkownik, w terminie 30 dni, nie usunie przyczyny blokady, to zostanie usunięty z serwisu.
 5. Usunąć jedną publikację użytkownika. Użytkownik otrzyma poprzez panel kontaktowy uzasadnienie tego kroku.
 6. Usunąć poszczególne kategorie publikacji (np. testy, blog, itd.). W takim przypadku wszystkie materiały użytkownika w zakresie tej kategorii zostaną usunięte. Użytkownik otrzyma poprzez panel kontaktowy uzasadnienie tego kroku.
 7. Usunąć użytkownika z serwisu. Zasoby użytkownika, które mogą być pomocne dla gości strony (np. publikacje, testy) pozostają i zostają przypisane kontu "Anonim".

§ 8. Zmiany regulaminu

 1. Ze względu na ważne przyczyny lub w związku z wymogami przepisów prawa, właściciel może zmienić postanowienia regulaminu.
 2. W przypadku zmiany regulaminu i braku akceptacji jego nowej wersji, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia swojego konta.
0
0
Górna liczba, to dni w czasie których masz dostęp do serwisu. Po zarejestrowaniu dostajesz 30 dni darmowych, po upływie tych dni, dalsze korzystanie z serwisu jest możliwe po dokonaniu opłaty abonamentowej. Ta informacja nie dotyczy uczniów.

Dolna liczba, to ilość MB, które masz do dyspozycji - maksymalnie w okresie próbnym 10 MB, po dokonaniu opłaty - 100 MB. Uczeń może zająć co najwyżej 10 MB